ke hoach bai duong thuong xuyen 2012 - 2013

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: La Quang Dien (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:27' 22-12-2012
Dung lượng: 65.5 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&ĐT Lộc Bình
Trường THCS Minh Phát
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Minh Phát, tháng 12 năm 2012

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2012 - 2013


Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011/ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên THCS;
CV số 1112 ngày 03/12/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Bình về việc hướng dẫn thực hiện BDTX giáo viên 2012-2013.
Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Trường THCS xã Minh Phát về việc thực hiện bồi dưỡng thường xuyên
I. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG
- Nâng cao nhận thức và trình độ cho bản thân về chính trị, chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.
- Bản thân nhận thức rõ về chủ trương và sự cần thiết đổi mới chương trình giáo dục; xây dựng ý thức tự giác; chủ động tham gia tích cực vào chương trình BDTX nhằm tăng cường kiến thức, năng lực sư phạm, khả năng đổi mới phương pháp dạy học để triển khai thực hiện có hiệu quả các yêu cầu đổi mới chương trình và phương pháp dạy học mới.
- Củng cố kết quả bồi dưỡng của các chu kỳ trước và thói quen tự học, tự bồi dưỡng. Giúp cho bản thân tự đánh giá kết quả học tập trong BDTX để điều chỉnh quá trình học tập và giảng dạy, bồi dưỡng của bản thân.
II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
1. Nội dung 1; Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học
2. Nội dung 2; Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục giáo dục địa phương theo năm học
3. Nội dung 3; Tự chọn về bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp:
- Tăng cường năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh: Mã mu đum THCS 24 Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.
- Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục: Mã mô đun THCS 35 Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS
III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:
- Đăng ký nội dung bồi dưỡng.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện
- Nội dung bồi dưỡng chủ yếu là tự học, tự nghiên cứu tài liệu, học tập theo nhóm, theo tổ, kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của trường, liên trường hoặc cụm trường.
- Việc bồi dưỡng thường xuyên được tiến hành theo cụm hè do Phòng GD -ĐT tổ chức, tại trường và tổ, theo khung kế hoạch thời gian qui định của Sở Giáo dục và Đào tạo.
.
- Bời dưỡng qua mạng Internet; trao đổi qua email, tìm tài liệu tham khảo...

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:


Thời gian

Học phần
Nội dung bồi dưỡng

Thời lượngTháng 12.2012
- Mô đum THCS 24: Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.

- Mô đun THCS 35: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS
- Thiết kế bài KT, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo tinh thần đổi mới.
- Theo dõi sự tiến bộ của học sinh.
- Tự đánh giá quá trình bồi dưỡng thường xuyên để điều chỉnh quá trình học tập của bản thân.
- Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua các môn học
- Đánh giá phương pháp giáo dục kĩ năng sống
 2 tiết
1 tiết

2 tiết

1 tiếtTháng 1.2013
- Mô đum THCS 24: Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.

- Mô đun THCS 35: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS
- Kiểm tra học kỳ
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh
- Theo dõi sự tiến bộ của học sinh.
- Tự đánh giá quá trình bồi dưỡng thường xuyên để điều chỉnh quá trình học tập của bản thân.
- Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua các môn học
- Đánh giá phương pháp giáo dục kĩ năng sống

2 tiết1 tiết

2 tiết

1 tiếtTháng 2.2013
- Mô đum THCS 24: Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.
- Mô đun THCS 35: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

- Thiết kế bài KT, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo tinh thần đổi mới.
- Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua các